Till supportsidan

Sylvester Support - Medlemsregler + avtal

Nedanstående Allmänna medlemsregler (1) och Användarvillkor för betalmedlemskap (2) måste alla som registrerar sig som medlem på Sylvester acceptera, innan medlemskapet kan aktiveras. Reglerna har vi för att alla ska kunna känna sig hemma på Sylvester. Precis som på alla andra ställen gäller förstås även svensk lagstiftning. Om någon medlem bryter mot reglerna eller mot lagen kontakta support@sylvester.se. Du kan även skicka ett meddelande till Sylvester.

Communityt har en åldersgräns på 16 år

1. Allmänna medlemsregler för Sylvester.se

På Sylvester skall öppenhet och tolerans råda mellan alla grupper av människor. Medlemmar i Sylvester ("medlemmarna") ska känna sig fria att uttrycka sig och att kommunicera fritt och ohämmat. För att kunna skapa denna frihet har vi några enkla men nödvändiga medlemsregler ("Reglerna"), vilka alla medlemmar måste respektera.

Som medlem förbinder du dig att;
 • endast använda Sylvester i ickekommersiella syften, om annat ej i förväg avtalats med Sylvester redaktion eller annonsavdelning,
 • uppträda sjysst mot andra medlemmar och inte vilseleda andra om vem du är och vad du vill,
 • inte hetsa mot folkgrupp eller mot personer av ett visst kön eller sexuell läggning,
 • inte utifrån din religiösa övertygelse propagera mot homo-, bi- eller transsexualitet,
 • inte trakassera eller förtala andra,
 • inte efterfråga eller erbjuda sexuella tjänster mot betalning,
 • inte göra sexuella närmanden mot person under 15 år
 • inte lämna ut personliga uppgifter om andra människor, eller sprida immaterialrättsligt skyddade verk eller på andra sätt kränka någons rätt,
 • inte utge dig för att vara någon annan fysisk person,
 • aldrig skriva ditt eller någon annans telefonnummer på din medlemsprofil, i grupper, blogg eller gästböcker,
 • aldrig skriva din eller någon annans e-postadress på din medlemsprofils "Det här är jag" och "Profilrubrik", i grupper, blogg eller gästböcker,
 • följa Bildreglerna i allmänhet och i synnerhet inte sprida pornografiska bilder som föreställer person under 18 år eller person som ser ut att vara under 18 år
 • följa Debattetiketten och i allmänt hålla en sjysst ton mot andra.


Vid allvarliga eller upprepade brott mot Reglerna har redaktionen rätt att spåra skyldiga, avstänga medlem från medlemskap och att polisanmäla misstänkta brott. Redaktionen förbehåller sig också rätten att permanent utestänga medlemmar som inte följer Reglerna och att avlägsna alla typer av information, som innebär brott mot Reglerna eller lag. Förutom ovanstående Regler förbinder sig medlem även att följa Sylvesters Bildregler.

Sylvester lagrar medlemmars personuppgifter (medlemsuppgifter samt adressuppgifter) med automatisk databehandling. Denna behandling handhas av sajtägaren. Sådan behandling är nödvändig för att administrera medlemskap, tillhandahålla tjänster, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård samt för att marknadsföra Sylvesters eller tredje parts varor och tjänster. Genom acceptera detta avtal godkänner du att sådan behandling görs. Du kan när som helst ändra dina medlemsuppgifter samt adressuppgifter genom att klicka på "Mitt medlemskonto" i menyn.

Sylvester lämnar inte ut personuppgifterna till tredje part, men får vid marknadsföring av egna eller andras tjänster använda metoder för individuell kommunikation på distans, t.ex. elektronisk post och SMS, för att kommunicera med medlemmarna. Medlem kan dock begära att sådana metoder inte får användas vid marknadsföring, under rubriken "Personuppgifter" på Sylvester.

Begäran om rättelse av felaktigt registrerade personuppgifter skickas till:

Port 30 KB
Att: Mikael Österberg
Värmevägen 2
183 36 Täby


När Du accepterar att bli medlem accepterar Du också ovanstående avtal.


2. Användarvillkor för betalmedlemskap på Sylvester

Användningen av tjänsterna inom Sylvester är underkastad följande villkor liksom Allmänna medlemsregler för Sylvester.se.
Användning av Sylvester tjänster innebär att du accepterar dessa villkor.
Sylvester är en tjänst som ägs och marknadsförs av Sylvester ("Tjänstägaren"). Detta avtal ingås mellan Sylvester och medlemmen.


1. Registreringsvillkor
1.1 Vissa av de tjänster som Tjänstägaren erbjuder på Sylvester får endast användas av registrerade, betalande medlemmar (nedan kallade "medlemmar"). Användare som ansöker om att bli registrerade som medlemmar måste sanningsenligt och fullständigt fylla i registreringsformuläret med sina användardata. Medlemmar är skyldiga att hålla sina användardata uppdaterade och att hemlighålla sitt lösenord.
1.2 Varje användning av tjänsterna i kommersiella syften är förbjuden.
1.3 Medlemskapet på Sylvester är endast för personlig användning och inte överförbart mellan personer eller medlemskonton.

2. Avgifter och betalningsvillkor
2.1 Endast betalande medlemmar får använda Sylvester betaltjänster, det vill säga funktioner i form av exempelvis medlemmens egna bildgallerier, debattgrupper och utseendeinställningar (nedan benämnda med samlingsbegreppet "betalfunktioner") samt förmåner i form av exempelvis rabatterbjudanden (nedan kallade "medlemsförmåner", se punkt 2.3).
2.2 Betalfunktioner och medlemsförmåner är endast tillgängliga för medlemmar för den tidsperiod för vilken medlemsavgift avlagts. Då en betalperiod nått sitt slut äger Sylvester rätt att frysa tillgång till betalfunktioner och medlemsförmåner till dess att ny medlemsavgift avlagts. Data, exempelvis bilder eller text, som medlem skapat eller laddat upp på Sylvester som en del av betalmedlemskapet, kan efter betalmedlemskapets upphörande frysas och raderas av Sylvester efter varning till medlem via den emailadress medlem uppgivit vid registreringen.
2.3 Medlemskap i Sylvester innefattar även rabatt på tjänster och information som tillhandahålls via nedladdning mot betalning via SMS/MMS eller 0900-betalnummer. Dessa rabatter är att betrakta som medlemsförmåner och ingår inte i den periodiserade medlemsavgiften utan betalas per gång vid användande.
2.4 Medlem är ensam ansvarig för att utverka vederbörligt tillstånd från ägaren till det telefonabonnemang som används för att ringa Sylvester Plus 0900-nummer.
2.5 Återbetalning av erlagd medlemsavgift kommer inte att ske.

3. Garanti, befrielse från ansvar
3.1 Tjänstägaren garanterar inte exakthet, fullständighet eller aktualitet i det innehåll eller tjänster som ingår i Sylvester.
3.2 Tjänstägaren är inte ansvarigt för överföringsfel under nedladdning vilka kan tillskrivas bristfällig funktion av användarens tekniska utrustning, internetanslutning, nedladdningsprogram eller webbläsare.
3.3 Tjänstägaren garanterar inte att de individuella medlemssidorna (med tillhörande undersidor) kommer att finnas tillgängliga vid varje tidpunkt. Tjänstägaren är inte ansvarigt för någon som helst förlust vilken åsamkats som resultat att avbrott i tillgången till medlemssidor eller uppgifter om medlem vilka publicerats på den gemensamma plattformen och gått förlorade.
3.4 Tjänstägaren garanterar inte att de internet- och mobiltelefontjänster som erbjuds är funktionsdugliga och felfria. Alldeles särskilt är inte Tjänstägaren ansvarigt för att användaren ska kunna spela upp ringsignaler på sin mobiltelefon eller använda samtliga internettjänster i sin dator. Tjänstägaren är endast ansvarigt för uppsåt och grov försumlighet. På liknande sätt är Tjänstägaren endast ansvarigt för avsiktligt och grovt vårdslöst uppträdande från sina agenters och anställdas sida och från personer som anlitats av Tjänstägaren för att utföra ett åliggande. Dessutom är ansvaret begränsat till normalt förutsebara förluster.
3.5 Tjänstägaren är inte ansvarigt för exakthet, fullständighet och aktualitet hos det innehåll som erbjuds på Sylvester.
3.6 Användaren ansvarar ensam för hemlighållandet av sitt lösenord och alldeles särskilt har användaren ingen rättighet att föra denna uppgift vidare till tredje man. Tjänstägaren är inte ansvarigt för förluster som uppstår vid utlämnande av registreringsdata och olämplig användning av dessa från tredje parts sida.

4. Ändringar i tjänster
4.1 Användning av tjänster på Sylvester innebär inte någon som helst rätt till att fortsätta därmed. Tjänstägaren förbehåller sig rätten att ändra eller delvis uppskjuta tjänster i form av betalfunktioner och medlemsförmåner som vid något tillfälle gjorts tillgängliga; detta gäller särskilt prisstruktur, tekniska förbättringar och anpassning av tjänsten till relevant rättslig situation. Användare får inte från användningen av de tjänster som erbjuds av Tjänstägaren härleda någon rätt till fortsättning av individuella delar av tjänsten eller tjänsten som helhet.
4.2 Tjänstägaren förbehåller sig rätten att ändra och förskjuta aviserad tidsplan för lansering av nya betalfunktioner och medlemsförmåner

5. Villkorsändring m.m.
5.1 Tjänstägaren förbehåller sig rätten att vid vilken tidpunkt som helst ändra nuvarande användarvillkor. Tjänstägaren kommer att publicera de vid var tid gällande användarvillkoren på Sylvester webbplats www.Sylvester.se/menu/rules.asp Vad gäller ändringar av Allmänna Medlemsregler för iSylvester.se hänvisas till nämnda regler.

6. Upphörande
6.1 Medlemmen kan när som helst avsluta sitt betalmedlemskap eller sin prenumeration på betaltjänster i Sylvester utan att behöva ange orsak eller underkasta sig någon uppsägningstid. Meddelande om upphörandet ska skickas via epost till följande adress: support@sylvester.se. Om tjänsten avslutas av medlemmen ska han inte ha något anspråk på återbetalning av krediter som inte använts. Vad gäller uppsägning av medlemskap i Sylvester.se hänvisas till Tjänstägarens Allmänna medlemsregler för medlemskap i Sylvester.se
6.2 Tjänstägaren har rätt att utfärda uppsägning om användaren överträder de nuvarande användarvillkoren, Tjänstägaren allmänna Medlemsregler för medlemskap i Sylvester.se eller tillämplig lag. Inget föregående meddelande från Tjänstägaren krävs i dessa fall utan Tjänstägaren har rätt att utesluta användaren från Sylvester tjänster med omedelbar verkan. I händelse av uppsägning av ovanstående anledningar kommer inte återbetalning av medlemsavgift att ske.